Obchodní podmínky BP Healthcare s.r.o.:

Obchodní podmínky BP Healthcare s.r.o.

Za účelem upřesnění práv a povinností vyplývajících z smluvních vztahů, kde na straně prodávajícího vystupuje společnost BP Healthcare s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 24169412 (dále jen „BP“), vydávává tato společnost v souladu s ust. § 1751 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), následující Obchodní podmínky společnosti BP Healthcare s.r.o. (dále jen „Podmínky“):

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Účelem těchto Podmínek je upřesnění práv a povinností smluvních stran z obchodního styku a uzavřených kupních smluv, kdy na straně prodávající vystupuje společnost BP. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností BP a jejími obchodními partnery. Odchylná ujednání od těchto Podmínek platí jen tehdy, pokud jsou ve Smlouvě či jiné písemné dohodě výslovně sjednána. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou mezi společností BP, jako prodávajícím, a kupujícím okamžikem jejího oboustranného podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže však kupující učiní před podpisem kupní smlouvy vůči společnosti BP písemnou a podepsanou objednávku, je tato objednávka pro kupujícího závazná a není oprávněn odmítnout podepsat kupní smlouvu. V případě, že kupující odmítne kupní smlouvu za této situace podepsat, je povinen uhradit společnosti BP smluvní pokutu ve výši 50 % ceny objednaného zboží, jež je uvedena v závazné objednávce kupujícího. V případě rozporu mezi obsahem kupní smlouvy a těmito Podmínkami, je rozhodující ujednání obsažené v kupní smlouvě uzavřené mezi BP a kupujícím. Společnost BP Healthcare s.r.o. prohlašuje, že informace, technické údaje o přístrojích atd., poskytované na webových stránkách www.beautypro.cz a www.bp-medical.cz, jsou pouze informačního charakteru a mohou být kdykoliv jednostranně měněny. Případná neúplnost či jakákoliv vada těchto informací proto nezakládá jakýkoliv nárok vůči společnosti BP Healthcare s.r.o..

 1. ZBOŽÍ

Předmětem plnění jsou výrobky a zboží dle nabídky společnosti BP (dále jen„zboží“). Společnost BP je povinna dodat zboží dle technické dokumentace k tomuto zboží v souladu se svojí nabídkou a závaznou objednávkou kupujícího. Kupující se zavazuje k odebrání smlouvou stanoveného počtu zboží společnosti BP v místě dodání, kdy jeho počet i lhůtu dodání stanoví kupní smlouva. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách BP, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců a nejsou pro účely uzavřené smlouvy závazné. Zákazník si před zakoupením zboží zjistil možnost použivání zboží v rámci své živnosti u příslušného živnostenského úřadu, hygienického úřadu, či jiných zákonem vyžadovaných institucí. Veškeré produkty prodává BP a jsou určeny pouze pro fyzické osoby podnikající v rámci svého podnikatelského oprávnění, nebo právnické osoby podnikající v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující prohlašuje, že je poskytovatelem zdravotní péče. Zboží není určeno na domácí použití a je vyloučeno jeho použití konečným spotřebitelem.

 1. CENA

Ceny za zboží společnosti BP jsou smluvní a není-li ujednáno jinak, jsou stanoveny dle ceníků společnosti BP platných v den uskutečnění objednávky, se kterými byl kupující seznámen. Ujednání o ceně obsažené v kupní smlouvě má přednost před cenou uvedenou v příslušném ceníku. K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Ceny jsou uváděny v českých korunách. Ceny za zboží jsou ceny FOB, Praha v souladu s INCOTERMS 2000, pokud není dohodnuto jinak. V případě sjednání v kupní smlouvě společnost BP zajistí přepravu zboží ke kupujícímu, a to na náklady kupujícího. Cena zboží neobsahuje náklady na balné a další položky spojené s dodáním zboží ke kupujícímu, není -li dohodnuto jinak.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Veškerá ujednání mezi společností BP a kupujícím, týkající se objednání, dodání a převzetí zboží, jsou možná pouze písemnou formou. Není-li určeno jinak, je místem dodání sídlo společnosti BP. Společnost BP je oprávněna oproti termínu sjednanému ve smlouvě bezsankčně odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání zboží (zejména pokud neuhradil zálohu kupní ceny či celou kupní cenu), a nebo pokud společnost BP po vzniku smlouvy zjistila okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nebude plnit své smluvní platební závazky (např. byl podán návrh na insolvenci či probíhá exekuční řízení vůči kupujícímu, příp. pokud nezaplatil ve sjednané lhůtě alespoň jednu z předchozích dodávek), přičemž dodávka se považuje za splněnou:

 1. a) oznámením společnosti BP kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím,
 2. b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží společností BP.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně okamžikem, kdy společnost BP umožní kupujícímu se zbožím nakládat a kupující přesto věc nepřevezme v rozporu se smlouvou, a to bez ohledu na to, zda kupující nabude vlastnické právo ke zboží, či nikoliv v důsledku výhrady vlastnického práva, kterou si společnost BP tímto ve smyslu ustanovení § 2132 NOZ vyhrazuje. Kupující je povinen převzít zboží dodané společností BP podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí plnění. Společnosti BP vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení o více jak 10 dnů, může společnost BP, poté, co se marně pokusila kupujícího přimět k převzetí zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení tak, aby byly minimalizovány ztráty BP vzniklé porušením povinnosti kupujícího zboží odebrat. V takovém případě je bp rovněž oprávněna od smlouvy odstoupit s tím, že kupující je v takovém případě povinen uhradit bp smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny nepřevzatého zboží, jež byla ujednána v kupní smlouvě s kupujícím, a to do 10 dnů poté, co bude k uvedenému společností vyzván. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, má se za to, že náhradní díly zboží nejsou součástí dodávky. Kupující není oprávněn snímat či odstraňovat jakékoli identifikační znaky ze zboží společnosti BP, které jsou určeny k dalšímu prodeji, zejména pak ty, které specifikují vlastnosti či výrobce tohoto zboží. Kupující nesmí prodávat pod názvy výrobků společnosti BP výrobky jiných výrobců či prodejců, jinak odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou, a to včetně ušlého zisku a škody spočívající v poškození dobrého jména firmy BP. Kupující se zavazuje, že žádným způsobem nepoškodí ani nezneužije obchodní firmu BP, neporuší žádná práva vyplývající z ochranných známek registrovaných BP, a nebude se žádným způsobem podílet na podnikání společnosti, jejíž obchodní firma by mohla být zaměnitelná s obchodní firmou výrobce. Objednávka bude automaticky systémem po přijetí stornována, pokud nebudou řádně uvedené všechny fakturační údaje, především údaje položky IČO. Kupující není oprávněn až do okamžiku nabytí vlastnického práva k závazně objednanému a zakoupenému zboží toto zboží dále jakkoliv převést na třetí osobu či jej zatížit, jinak je povinen uhradit společnosti BP smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané kupní ceny zboží. Uhrazením m sluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je pro každou objednávku zboží požadována záloha ve výši 50% z celkové ceny zboží. Tato záloha je požadována ke dni uzavření kupní smlouvy se společností BP. Zbývajících 50 % z kupní ceny zboží, nebylo-li sjednáno jinak, je kupující povinen uhradit nejpozději v okamžiku, kdy bude zboží ve společnosti BP předáváno kupujícímu či připraveno k odeslání kupujícímu prostřednictvím dopravce. Po uhrazení kupní ceny vystaví společnost BP kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti požadované příslušným zákonným předpisem. Platby jsou standardně prováděny v českých korunách. Platby za zboží jsou možné i v EUR nebo USD. V tomto případě kupující použije pro přepočet částky z Kč na EUR aktuální směnný kurz dle České národní banky, (https://www.cnb.cz/cs/financni trhv/devizovy trh/kurzy devizového trhu/denni kurz.jsp). Za aktuální směnný kurz se považuje kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni splatnosti konkrétní částky. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet sdělený kupujícímu společností BP či uvedený v kupní smlouvě. Závazek kupujícího k zaplacení kupní ceny se považuje za splněný připsáním částky na účet společnosti BP. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží či jakékoliv její části společnosti BP se kupující zavazuje uhradit společnosti BP smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny zboží či jakékoliv její části, má dále společnost BP právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující pro tento případtímto uděluje souhlas společnosti BP ke vstupu do provozovny kupujícího, budov či pozemků, v nichž se zboží nachází či by se nacházet mohlo, a to za účelem odebrání a odvozu zboží, u něhož je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Započtení kupní ceny vůči pohledávce kupujícího za společností BP je možné pouze za předpokladu, že tato pohledávka je společností BP výslovně uznána či přiznána rozhodnutím soudu. Zápočet jiné pohledávky než výše charakterizované je možný pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Kupující není oprávněn z titulu sporné pohledávky za společností BP uplatňovat vůči této společnosti zadržovací právo, jehož předmětem je zboží dodané společností BP. Bylo-li ze strany společnosti BP plněno ze smlouvy pouze částečně, vyhrazuje si společnost BP v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny též právo k odepření plnění zbývající části svého závazku, aniž by to bylo pokládáno za porušení kupní smlouvy. V případě nedodržení platebních podmínek kupujícím má společnost BP zároveň právo na odstoupení od smlouvy. Nároky na náhradu vzniklých škod či úhradu smluvních pokut nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny, přičemž náhradu škody je společnost BP oprávněna požadovat i v případě, že je pro porušení povinnosti, jež je příčinou vzniku škody, sjednána smluvní pokuta.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ. Záruka činí 1 rok ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit společnosti BP. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody v souvislosti s tímto vzniklé (nebezpečí škody na zboží).

Všechna oznámení o vadách musí být společnosti BP zaslána písemnou formou. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do tří dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady nezjistitelné při převzetí i při vynaložení odborné péče) nejpozději do dvanácti měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti zařízení v důsledku nadměrného užívání před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu. Společnost BP neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku jakéhokoli nesprávného, resp. nevhodného používání zboží či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky, nebo kdy s ním bylo neodborně manipulováno v rozporu s technickou dokumentací, která byla kupujícímu předána současně se zbožím. Dále neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, nesprávným skladováním, nadměrným používáním, neodbornou instalací přístroje s technickou dokumentací, která byla kupujícímu předána současně se zbožím. Elektrické revize, pravidelné bezpečnostní technické kontroly a servis mohou být vykonávány pouze servisním technikem společnosti BP Healthcare s.r.o.. v opačném případě prodávající neodpovídá za vady v rámci příplatkové záruky SERVIS 24+ a ani za vady ve standardní záruce na jakost v délce 12 měsíců. Společnost BP neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn či používán způsobem, který výrobcem nebyl schválen. Záruka na jakost se také nevztahuje na výsledky ošetření daným přístrojem. Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá společnost BP pouze do té doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají tito subdodavatelé resp. výrobci. Záruční dobu je možné prodloužit příplatkovou službou SERVIS24+ až na 24 měsíců. Kupující souhlasí s prováděním pravidelných elektrických revizí a bezpečnostní technické kontroly každých 12 měsíců, při nesplnění tohoto intervalu prodávající neručí za vady z příplatkové záruky na 24 měsíců, či jiných nadstandardně smluvených závazků. Elektrické revize a technické bezpečnostní kontroly nejsou v ceně přístroje. V případě pokud je sjednána záruka na hlavici přístroje (garantované záblesky) uplyne tato záruky nejdéle po 12 měsících od koupě, v případě příplatkové záruky SERVIS 24+ za 24 měsíců od koupě, tedy dříve než jsou dané záblesky spotřebované. Místo plnění reklamace je adresa společnosti BP. Vadu je nutné oznámit společnosti BP v záruční době a zároveň musí být reklamované zboží doručeno na místo plnění reklamace před vypršením záruční doby. Při nesplnění jakékoliv z uvedených povinností bude oznámení z vad považováno za opožděné a vada bude posuzována jako nezáruční. Kupující uplatňuje reklamaci na adrese sídla společnosti BP, stejně tak je povinen si vyzvednout zboží na adrese sídla společnosti BP po ukončení reklamačního řízení. Pokud kupující po ukončení reklamačního řízení požaduje zaslat zboží na svou adresu, hradí poštovné za zaslání (posláno na dobírku za cenu poštovného). Pokud kupující reklamuje zboží a požaduje dopravit zboží na svou adresu dopravou společnosti BP, potom nese náklady na tuto dopravu dle ceníku společnosti BP. Společnost BP vyřídí reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu po uplatnění vady a doručení zboží do místa reklamace, v případě že nebude zboží opraveno do 30 dnů, bude prodávající informovat kupujícího o této skutečnosti. V případě delších reklamací Vás bude společnost BP neprodleně informovat o stavu reklamace. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit BP veškeré náklady spojené s vyřizováním reklamace, a to do 10 dnů poté, kdy k tomu byl společností BP vyzván.

 1. SERVIS

Námi prováděný servis se řídí NOZ. Ceník nezáručního servisu a ostatní ustanovení se řídí servisními podmínkami, které jsou k dispozici na https://bp-medical.cz/servis/

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen v případech a za podmínek, které stanoví smlouva, tyto Podmínky nebo NOZ.

 1. VYŠŠÍ MOC

Za okolnosti vylučující odpovědnost na straně společnosti BP se považují, brání-li ve splnění smluvních povinností živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na její vůli. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího na náhradu škod způsobených pozdním dodáním vůči společnosti BP vyloučeny. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je společnost BP povinna neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně, pokud je to s ohledem na okolnosti známo, uvést zda a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je společnost BP povinna své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

Veškerá data a údaje kupujícího, sdělená při objednávkách zboží či v rámci dalšího smluvního vztahu, jsou považována jako důvěrná a nesmí být poskytnuty třetí osobě, s výjimkou obchodních partnerů (zajištujících zejména distribuci a platební styk), a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci jejich činnosti, k čemuž dává kupující výslovný souhlas, který může být kdykoliv písemně odvolán. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich obchodní tajemství a i o všech dalších skutečnostech, s nimiž se navzájem seznámí při plnění smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré vztahy a spory vyplývající z těchto Podmínek a kupní smlouvy se řeší dle předpisů platných na území České republiky. Případné spory vzniklé z obchodního vztahu na základě smlouvy mezi společností BP a kupujícím se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se spor nepodaří vyřešit dohodou, si strany ujednaly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy či v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

 1. NEÚČINNOST PODMÍNEK

Neplatnost či neúčinnost jednotlivých podmínek těchto Obchodních podmínek nebo ustanovení kupní smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, která jsou tímto nedotčena. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto podmínek je společnost BP oprávněna takto uvedená ustanovení nahradit novými, tak, aby zůstal zachován původní účel a rozsah. Změny nabývají vůči kupujícímu účinnosti první objednávkou po jejich oznámení.

 1. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto Obchodní podmínky spol. BP Healthcare s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 12.2.2018.